Translate

"วันเด็ก 2563" เทศบาลตำบลเพชรพะงันจัดกิจกรรมวันเด็กยิ่งใหญ่Children'sDay


"เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"
คำขวัญวันเด็ก ปี พ.ศ.2563 โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

"เทศบาลตำบลเพชรพะงัน" ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2563 หรือในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน มกราคม ในทุกๆปี ซึ่งครั้งนี้ ได้จัดต่อเมื่องมาเป็นครั้งที่ 5 แล้ว จากการที่ได้สอบถามเด็กๆและชาวบ้านในพื้นที่แล้ว พบว่าชาวบ้านมีความสุขและอยากให้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ทุกปี
ทางเข้างาน เต็มไปด้วยสีสรรค์หลากหลายลายตาสวยงาม ชวนมองโดย นายพิทยา  อินทร์คง นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้
โดย นางสาวปุริมปรัชญ์ เรืองโรจน์ รองปลัดเทศบาลตำบลเพชรพะงัน  
ในนามของคณะกรรมการจัดโครงการ ประกอบด้วย ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา
ชุมชน องกรณ์เอกชน และภาคประชาชน ได้นำเรียนจุดประสงค์ในการเปิดงาน ดังนี้1.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาทหน้าที่ และความสำคัญของตนเอง2.ให้เด็กและเยาวชน ยึดมั่น ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
3.เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนให้การคุ้มครอง อบรม สั่งสอน เลี้ยงดู และสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนตลอดทั้งมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 


4. เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นส่งเสริมภาครัฐและเอกชนให้ช่วยกันระดมสรรพพักกำลังในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพดีขึ้นทั้งทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาทัดเทียมนานาอารยะประเทศ
 เทศบาลตำบลเพชรทำงานได้จัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาองค์กรเอกชนชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเกมเป่าลูกโป่งเกมคิดเลขเร็วเกมโยนลูกบอลลงห่วง เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกภาคส่วน
ความคิดเห็น

Facebook

Facebook Comments

ป้ายกำกับ

แสดงเพิ่มเติม

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เที่ยวราชบุรี แนะนำ10ที่เที่ยวราชบุรี

สุดยอด 9 โฮมสเตย์ Home Stay จันทบุรี ไม่ไปไม่ได้แล้ว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเกาะเต่า KohTao Travel